Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Τα δικαιώματα μας!


Ένα ζευγάρι έκλεισαν πέρυσι, μέσω ενός πρακτορείου ταξιδίων, ένα πακέτο διακοπών μίας εβδομάδας σε ξενοδοχείο πέντε αστέ­ρων στο εξωτερικό. Ωστόσο, όταν έφτασαν, ανακάλυψαν ότι το πρακτορείο τους είχε τοποθετήσει σε ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων.

Ποια είναι τα δικαιώματα μας σε περίπτωση διένεξης για ένα οργανωμένο ταξίδι;


Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε ταξίδι που προ­σφέρεται από τουριστι­κό γραφείο, που λειτουργεί νόμι­μα (δηλαδή με σήμα του EOT), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περι­λαμβάνει διανυκτέρευση και πε­ριλαμβάνει δύο, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες υπηρεσίες: μετα­φορά, διαμονή ή και κάποια άλλη υπηρεσία, η οποία δεν είναι συ­μπληρωματική της μεταφοράς και της διαμονής (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική συνάντηση ή εκδή­λωση κ.λπ.). Το οργανωμένο ταξί­δι μπορεί να πωλείται με συνολι­κή τιμολόγηση ή με χωριστή τι­μολόγηση των επί μέρους υπη­ρεσιών που το απαρτίζουν.


ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ως πολίτες της Ε.Ε., χάρη στα οποία μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια και σιγουριά όταν ταξιδεύουμε εντός, αλλά και εκτός Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές που αγο­ράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες από εταιρία που βρίσκεται στην Ε.Ε. Τέτοιου είδους υπηρεσίες κα­λύπτουν συνήθως τη μεταφορά και τη διαμονή και ενδεχομένως τη διατροφή, καθώς και ορισμένες εκδρομές ή περιηγήσεις.


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ προβλέπει ότι ο διοργανωτήςτου ταξι­διού υποχρεούται να παρέχει ακρι­βείς πληροφορίες σχετικά με το πα­κέτο που προτείνει, όπως πληρο­φορίες για τη μεταφορά, τη δια­μονή, τη διατροφή, το δρομολόγιο, καθώς και τα θέματα ασφάλισης. Αν οι διακοπές σας δεν ανταποκρί­νονται σε αυτό που σας υποσχέ­θηκε το διαφημιστικό φυλλάδιο, ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να σας αποζημιώσει.


ΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ο ταξιδιωτικός πράκτορας σας ενώ βρίσκεστε σε διακοπές, οφείλει να μεριμνήσει για την επιστροφή σας στη χώρα σας.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ κράτησης έχουμε αν, για παράδειγμα, η εταιρία αλλάξει σε μεγάλο βαθμό οποιονδήποτε βασικό όρο της συμφωνίας, όπως την τιμή ή τις ημερομηνίες των διακοπών. Συνολικά, υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή είναι ο διοργανωτής ή και ο πωλητής του οργανωμέ­νου ταξιδιού (δηλαδή, ο τουρι­στικός πράκτορας από τον οποίο "αγοράστηκε" το οργανωμένο ταξίδι). Ο τουριστικός πράκτορας είναι υπεύθυνος ακόμη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται από τον ίδιον, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επι­χειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, κέ­ντρα εστίασης κ.λπ.).


*Σε περίπτωση που ο κα­ταναλωτής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο ορ­γανωμένο ταξίδι, μπορεί να εκ­χωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο πέντε εργάσιμες ημέ­ρες, πριν από την αναχώρηση.

ΤΖΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ - jcharalampidou@ert.gr

ΠΗΓΗ : Περιοδικό "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου